Kredyty
„Aby dostać kredyt, 
   musisz udowodnić bankowi, 
      że go nie potrzebujesz” 
John D. Rockefeller.
Umów się na bezpłatne
spotkanie z doradcą:
790 750 403

Umów się na spotkanie

Studium wykonalności

    Studium wykonalności to element dokumentacji aplikacyjnej, będący studium przeprowadzanym w fazie przygotowania projektu. SW weryfikuje, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych Wnioskodawców. Studium wykonalności powinno stanowić plan projektu, powinny zostać w nim określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a mianowicie uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym. Dokument ten umożliwia ponadto weryfikację rentowności finansowej i ekonomicznej przedsięwzięcia.


Celem Studium wykonalności jest:

1. określenie metod i zakresu rozwiązania zidentyfikowanych problemów,

2. szans urzeczywistnienia projektu,

3. weryfikacja jego późniejszego funkcjonowania - realizacji.


Podstawowe zasady przygotowania SW:

1. zachowanie celów przygotowania SW,

2. rzetelność i wiarygodność prezentowanych informacji - źródła danych,

3. spójność i logiczność analizy oraz prezentacji materiału,

4. zachowanie wymogów dla danego Programu Operacyjnego, Działania, Poddziałania.


Studium Wykonalności to część opisowa planowanej inwestycji, na którą składa się:

I. Tytuł i cel projektu

II. Streszczenie projektu

Podsumowanie przeprowadzonych analiz i ich wyniki

III. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego

IV. Logika interwencji Studium Wykonalności

V. Analiza popytu

VI. Analiza instytucjonalna

VII. Analiza techniczna

VIII. Plan wdrożenia i finansowania przedsięwzięcia

IX. Analiza finansowa


Korzyści z dobrze przygotowanego Studium Wykonalności.

Dobre Studium wykonalności daje m.in. możliwość:

1. wykorzystania materiału w procesie planowania projektu,

2. dostosowania zakresu projektu do potrzeb użytkowników,

3. łatwiejszego przygotowania wniosku aplikacyjnego,

4. skuteczniejszego zarządzania projektem,

5. raportowania i rozliczania finansowego projektu.