Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

 

Celem Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Pilotażowa formuła Programu realizowana jest od grudnia 2013 r. na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. W ramach II etapu rozszerzono zasięg Programu na cały kraj oraz rozszerzono katalog osób uprawnionych do ubiegania się o wsparcie – nie będą to już tylko absolwenci szkół i studenci, ale także osoby bezrobotne. Wszyscy, którzy skorzystają z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz ci którzy zamierzają z niej skorzystać mogą być objęci bezpłatnym doradztwem i/lub szkoleniem. Przedsiębiorcy natomiast będą mogli ubiegać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Na realizację II etapu Programu Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył ok. 500 mln zł – na okres do 2021 roku.

 

Główne założenia Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”:

Oferowane wsparcie:

  1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju – dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:
  • – absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;

– zarejestrowanych bezrobotnych;

– studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

  1. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy – w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla:

– osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;

–  podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (…);

–  żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

  1. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

–  zakładania działalności gospodarczej;

– form opodatkowania działalności gospodarczej;

–  prowadzenia księgowości;

– oraz dla ubiegających się o pożyczkę – z zasad aplikowania o wsparcie.