Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II

Wsparcie finansowe działalności gospodarczej z programem “Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”:

 

Celem Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Pilotażowa formuła Programu realizowana jest od grudnia 2013 r. na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

 

W ramach II etapu rozszerzono zasięg Programu na cały kraj oraz rozszerzono katalog osób uprawnionych do ubiegania się o wsparcie – nie będą to już tylko absolwenci szkół i studenci, ale także osoby bezrobotne. Wszyscy, którzy skorzystają z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz ci którzy zamierzają z niej skorzystać mogą być objęci bezpłatnym doradztwem i/lub szkoleniem. Przedsiębiorcy natomiast będą mogli ubiegać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

 

Na realizację II etapu Programu Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył ok. 500 mln zł – na okres do 2021 roku.

 

 

 

Główne założenia Programu

 

Oferowane wsparcie dla beneficjentów:

 

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

 

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju – dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

 • absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
 • zarejestrowanych bezrobotnych;
 • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

 

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

 

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy

 • w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla:
 • osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (…);
 • żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Bezpłatne doradztwo i szkolenia

 

Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

 • zakładania działalności gospodarczej;
 • form opodatkowania działalności gospodarczej;
 • prowadzenia księgowości;
 • oraz dla ubiegających się o pożyczkę – z zasad aplikowania o wsparcie.