Likwidacja Szkód

Likwidacja szkód

Gdzie zgłosić szkodę?

 

PZU:

Telefoniczne zgłoszenie szkód: – 0 801 102 102

 

COMPENSA:

Telefoniczne zgłoszenie szkód: – 0 801 120 000

 

GENERALI:

Telefoniczne zgłoszenie szkody : 0 801 343 343 (lub 22 543 0 543)

 

POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ:

Telefoniczne zgłoszenie szkód: – 22 575 98 98

 

INTERRISK:

Telefoniczne zgłoszenie szkód: – 22 537 68 00

 

ALIANZ:

Telefoniczne zgłoszenie szkód: – 801 10 20 30 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 657 12 02 (z telefonów komórkowych oraz z zagranicy)

 

HDI:

Telefoniczne zgłoszenie szkód: – 22 44 99 999    lub    801 801 181

 

ERGO HESTIA:

Telefoniczne zgłoszenie szkód: – 801 107 107 (z telefonu stacjonarnego) lub +48 58 555 55 55 (z telefonu komórkowego lub zagranicy)

 

WARTA:

Telefoniczne zgłoszenie szkód: – 801 311 311 (z telefonów stacjonarnych) lub 601 311 311 (z telefonów komórkowych)

 

MTU:

Telefoniczne zgłoszenie szkód: – 801 107 108 (z telefonu stacjonarnego) lub 58 555 6 222 (z telefonu komórkowego)

 

LINK 4:

Telefoniczne zgłoszenie szkód: – 22 444 44 44

 

UNIQA:

Telefoniczne zgłoszenie szkód: – 801 597 597 lub 42 66 66 500 (numer dla tel. kom.)

 

ALLIANZ:

Telefoniczne zgłoszenie szkód: – 22 567 12 02

 

AVIVA:

Telefoniczne zgłoszenie szkód: – 801 888 444 lub dla telefonów komórkowych 22 557 44 44

 

LIBERTY DIRECT:

Telefoniczne zgłoszenie szkód: – 22 589 95 21

 

 

Kolizja / Wypadek – zgłaszanie szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego:

W przypadku zaistniałej szkody poszkodowany lub osoba uprawniona do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do Funduszu za pośrednictwem któregokolwiek zakładu ubezpieczeń prowadzącego ubezpieczenia obowiązkowe.

 

Zakład ubezpieczeń zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy nie może odmówić przyjęcia zgłoszenie szkody. Zakład ubezpieczeń przyjmujący zgłoszenie szkody gromadzi dokumentację, która pozwala na wypłatę świadczeń i odszkodowań przez UFG. Do tego zakładu, i w porozumieniu z nim, należy składać wszelkie dokumenty dotyczące zgłoszonych roszczeń. Przedłożenie wymaganych dokumentów pozwoli przyspieszyć proces u ubezpieczyciela, tzw. likwidacja szkód.

 

Wymagane dokumenty przekładane do zakładu ubezpieczeń

 Szkoda w pojeździe:

 1.  dokumenty dotyczące pochodzenia pojazdu,
 2.  dowód rejestracyjny pojazdu,
 3.  dowód ubezpieczenia OC ważnego w dacie szkody,
 4.  dokumentacja obrazująca poniesione straty (rachunki za naprawę, holowanie, parkowanie itp.),
 5.  oświadczenie o braku dobrowolnego ubezpieczenia Auto Casco na uszkodzony (zniszczony) pojazd,
 6.  będące w posiadaniu poszkodowanego dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka policji, wyrok Sądu), jak i braku ubezpieczenia OC przez sprawcę szkody.

 

Szkoda w innym mieniu niż pojazd:

 1. wykaz uszkodzonych lub zniszczonych rzeczy z podaniem aktualnej ceny i daty nabycia,
 2. potwierdzenie przez świadków lub policję faktu uszkodzenia rzeczy i ich ilości,
 3. list przewozowy i specyfikację towarów przewożonych odpłatnie przez przewoźnika,
  oświadczenie na temat posiadania dobrowolnego ubezpieczenia np. bagażu, dobrowolnego ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, towaru w transporcie,
 4. ekspertyza biegłego określającą zakres uszkodzeń nieruchomości, sposób ich usunięcia oraz koszt przywrócenia do stanu poprzedniego, jeżeli taka istnieje,
 5. rachunki za naprawę,
 6. będące w posiadaniu poszkodowanego (uprawnionego) dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka policji, wyrok Sądu), jak i braku ubezpieczenia OC przez sprawcę szkody.

Szkoda na osobie (obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia):

 1. specyfikacja roszczeń,
 2. wszelka będąca w posiadaniu poszkodowanego dokumentacja medyczna dotyczącą leczenia obrażeń powypadkowych,
 3. zaświadczenie pracodawcy o utraconych zarobkach w okresie zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego,
  zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości deklarowanego dochodu (kopie zeznań podatkowych),
  oświadczenie, czy wypadek pozostawał w związku z zatrudnieniem,
 4. zaświadczenie pracodawcy o wysokości zarobków przed wypadkiem w ujęciu netto oraz decyzje rentowe ZUS, jeżeli w następstwie wypadku stał się niezdolny do pracy i dochodzi renty wyrównawczej,
  posiadane dowody poniesionych kosztów leczenia ( rachunki, faktury etc ),
 5. opinie i zaświadczenia lekarskie o potrzebie, ilości, okresie i rodzaju specjalnego dożywiania, stosowania określonych leków, konieczności opieki osób trzecich, rehabilitacji itp.,
 6. będące w posiadaniu poszkodowanego dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka policji, wyrok Sądu , postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy), jak i braku ubezpieczenia OC przez sprawcę szkody jeżeli jest on znany. W tym przypadku poszkodowany winien poddać się badaniom lekarskim przez lekarzy orzekających, na które zostanie skierowany przez zakład ubezpieczeń.

 

Szkody, w której poszkodowany poniósł śmierć:

 1. specyfikacja roszczeń,
 2. akt zgonu,
 3. akt zawarcia małżeństwa,
 4. zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu w dacie wypadku,
 5. akty urodzeń dzieci,
 6. rachunki (oświadczenia) o poniesionych kosztach pogrzebu,
 7. rachunek za nagrobek,
 8. dokumentacja wskazująca na dochody poszkodowanego przed wypadkiem oraz dochody Jego małżonka,
 9. decyzje ZUS o wysokości otrzymanej renty rodzinnej,
 10. będące w posiadaniu osoby uprawnionej dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka policji, wyrok Sądu , postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy), jak i braku ubezpieczenia OC przez sprawcę szkody jeżeli jest on znany.

 

II. Upadłość zakładu ubezpieczeń – poszkodowany, który nie zgłosił wcześniej szkody do upadłego zakładu ubezpieczeń, może zgłaszać i dokumentować swoje roszczenia do Funduszu w analogiczny sposób, poprzez którykolwiek zakład ubezpieczeń.