Kredyty
„Aby dostać kredyt, 
   musisz udowodnić bankowi, 
      że go nie potrzebujesz” 
John D. Rockefeller.
Umów się na bezpłatne
spotkanie z doradcą:
790 750 403

Umów się na spotkanie

Inicjatywa JESSICA

    INICJATYWA JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) – Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich) jest nowym, pozadotacyjnym instrumentem inżynierii finansowej, stworzonym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy.

Głównym celem Inicjatywy JESSICA jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich terenów zdegradowanych oraz pobudzenie gospodarcze obszarów poprzemysłowych i powojskowych.

   Wsparcie udzielane przez powołany Fundusz Powierniczy JESSICA będzie miało formę m.in.: preferencyjnych kredytów i pożyczek oraz wejść kapitałowych w projekty miejskie mające na celu szeroko pojętą rewitalizację. Po zrealizowaniu inwestycji środki będą wracać do Funduszu Powierniczego i będą mogły być inwestowane w następne przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

W JESSICA nie będzie dotacji. Nie oznacza to całkowitej rezygnacji z grantów w działania rewitalizacyjne w Województwie Zachodniopomorskim. Część środków na rewitalizację w ramach osi priorytetowych nr 5 i nr 6 w RPO WZ będzie dostępna w formie dotacji.