Dotacje Unijne – PROW 312 Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Kto może zostać Beneficjentem działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?
Na co może być przyznana pomoc?
Jaki jest zakres działalności gospodarczych objętych pomocą?
Jaki jest maksymalny okres realizacji działania?
Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne?
Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy?
Kto może zostać Beneficjentem działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?

O dotację w ramach działania 312 PROW – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne, osoby prawne – planujące rozpoczęcie działalności lub prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych

– prowadzące(y) działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln euro, spełniające obowiązujące wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc, jeżeli:

 • planuje podjęcie albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia,
 • nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,
  ( osoby ubezpieczone w KRUS mogą starać się o dotację z działania 
  3.1.1 PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
   )
 • ma miejsce zamieszkania w przypadku:

– podmiotów planujących podjęcie działalności lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej, lub
 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

– podmiotów planujących działalność w ramach działalności innych niż wyżej wymienione – w miejscowości należącej do gminy

 • wiejskiej, lub
 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • miejsce położenia nieruchomości – w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją – znajduje się w ww. miejscowościach,
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE2,
 • został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Na jakie operacje może być przyznana pomoc?

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z
planowanym podjęciem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli m.in.:

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie (w tym pod względem jej kosztów oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celu działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw),
 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,
 • siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją – miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w przypadku:

grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej,
 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

grup, organizacji i podmiotów innych niż wyżej wymienione – w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej,
 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
 • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania Wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” (działanie 6.2 POKL) objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013″,
 • operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,
 • planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi
  powyżej 20 tys. zł,
 • płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy – w przypadku operacji 2 – etapowych.

Jaki jest zakres działalności gospodarczych objętych pomocą?

Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych z podejmowaniem działalności lub rozwijaniem
mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Jaki jest maksymalny okres realizacji operacji?

Operacje finansowane bez udziału leasingu mogą być realizowane maksymalne w 2 etapach. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną powinno nastąpić w terminie:

 • 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w 1 etapie,
 • 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w 2 etapach,

lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne?

Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach omawianego działania obejmuje koszty:
1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
3) zagospodarowania terenu;
4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej;
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep – będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:
a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;
Zakres wsparcia nie obejmuje zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w tym zakresie. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach kodu PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów.
7) rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Do kosztów, o których mowa w pkt 1-5, zalicza się także koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją oraz koszty ich montażu.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne związane bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją operacji, tj. koszty:

 • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

– kosztorysów,
– projektów architektonicznych lub budowlanych,
– ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
– dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
– wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
– projektów technologicznych;

 • opłat za patenty lub licencje,
 • sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Powyższe koszty mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione od dnia zawarcia umowy – jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku, w formie:

 • gotówkowej – wyłącznie w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności nie przekracza równowartości
  10 000 zł brutto.
 • bezgotówkowej przeprowadzonej poleceniem przelewu – w przypadku transakcji powyżej 10 000 zł brutto.

W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy. Jednakże koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko Wnioskodawcy. W przypadku nieprzyznania pomocy Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów.

Jakie koszty nie mogą być uznane za kwalifikowalne?

Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.:

 • podatku od towarów i usług (VAT)
 • nabycia nieruchomości,
 • nabycia rzeczy używanych,
 • budowy budynków mieszkalnych,
 • zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),
 • części raty leasingowej obejmującej marżę (zysk) finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty ubezpieczeniowe.

 

Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy?Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta, z tym, że:

 • 100 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsca pracy,
 • 200 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy,
 • 300 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsca pracy.

Kwota zaliczki nie może przekroczyć 20% kwoty przyznanej pomocy
Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji, odpowiadającej 110% kwoty zaliczki.

Jeśli operacja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi lub jadalnymi produktami leśnymi (objętymi załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich), która jest wymieniona w wykazie działalności wspieranych w ramach działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, pomoc przyznawana jest i wypłacana do wysokości 100 tys. zł, przy czym ekonomiczny plan operacji (EPO) musi przewidywać utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnia zakres rzeczowy operacji.
Wzrost zatrudnienia liczony jest od momentu bazowego, za który przyjmuje się wyższy stan zatrudnienia obliczony na podstawie:

 • średniej arytmetycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub
 • danych za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Przy ustalaniu limitu pomocy (300 tys. zł) uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych. W przypadku wspólników spółki cywilnej, przy ustalaniu limitu, uwzględnia się działalność wykonywaną w ramach spółki cywilnej oraz we własnym imieniu przez każdego wspólnika.

 

Osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy (tzw. samozatrudnienie).