Co Grozi w Przypadku Braku Ważnego OC Samochodu

Brak  ważnego OC w pojeździe? Sprawdź co Cie czeka.

Ubezpieczenie OC pojazdu jest obowiązkowe, o czym powinien wiedzieć każdy kierowca. Ubezpieczenie wykupywane jest na rok czasu z automatycznym przedłużaniem na rok kolejny, chyba że właściciel pojazdu złoży na czas wypowiedzenie umowy. Co się stanie w sytuacji, gdy przy rutynowej kontroli uprawnione organy sprawdzą, że nie posiadamy OC pojazdu? Jaką karę poniesiemy?

Większość z kierowców spotkała się z rutynową kontrolą, gdy zatrzymała go policja. Często, mimo że nie mamy nic na sumieniu i nie przekroczyliśmy określonej prędkości czujemy się niekomfortowo. Inaczej sytuacja wygląda, gdy wiemy że nie posiadamy obowiązkowego dokumentu OC pojazdu. Co nam wtedy grozi?

Rutynowa kontrola

W trakcie rutynowej kontroli uprawnione organy żądają od nas określonych dokumentów pojazdu, jednym z nich jest ważne OC samochodu. W przypadku, gdy nie będziemy go w ogóle posiadać bądź będzie ono nieważne z jakichkolwiek przyczyn, policja ma prawo nałożyć na nas odpowiednią grzywnę. Do najczęstszych kar za brak OC pojazdu należy: mandat, koszt holowania i zabezpieczenia pojazdu na policyjnym parkingu. Po opłaceniu wyżej podanych, niemałych zresztą kosztów nadal jesteśmy zobowiązani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia, gdyż przy kolejnej kontroli grozi nam to samo.

Wypadek komunikacyjny

Inaczej sytuacja wygląda, gdy z naszej winy doszło do kolizji komunikacyjnej, a my nie posiadamy OC pojazdu. Jeżeli nasz samochód spowodował szkodę w mieniu bądź zdrowiu innego uczestnika ruchu, wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci roszczenia uprawnionym do odszkodowania, a do nas zostanie skierowany dokument o zwrot wypłaconej rekompensaty. Są to bardzo kosztowne wydatki uzależnione od wysokości szkody. Oczywiście nadal będzie na nas ciążył obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC.

Normy prawne

Procedury związane z zaistniałymi wyżej sytuacjami ścisłe opisują określone normy prawne. Zgodnie z  Art. 84 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zobowiązane są: policja, organy celne, straż graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, inspekcja transportu drogowego.
Na ich mocy, w sytuacji ujawnienia braku obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu, organ kontrolny zawiadamia o tym fakcie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który podejmuje stosowne postępowanie wyjaśniające i egzekwuje opłatę karną za niedopełnienie tego obowiązku.

Wysokość opłat karnych

Za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia OC pojazdu jest nakładana przez UFG opłata karna na podstawie Art. 88 Ustawy, a jej wysokość wyrażona jest co roku w euro. Wynosi ona od 100 euro do 500 euro dla samochodów osobowych oraz od 160 euro do  800 euro dla pojazdów ciężarowych. Wysokość grzywny uzależniona jest od okresu pozostawania bez ważnego OC pojazdu. Jeśli okres ten nie przekracza 3 dni, wówczas kara wyniesie około 100 euro. Natomiast, gdy przekracza on dwa tygodnie, trzeba się liczyć z koniecznością zapłaty około 500 euro. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada bazę danych o wszystkich zawartych umowach OC przez właścicieli pojazdów. Pamiętajmy więc, że jako podmiot uprawniony do kontroli może zweryfikować listę kierowców, którzy nie opłacili OC i nałożyć na nich opłatę karną.

Podsumowując

Ubezpieczenie OC pojazdu jest obowiązkowe, a jego brak skutkuje nałożeniem na nas odpowiednich kar finansowych, które często parokrotnie przekraczają koszt takiej polisy. W związku z tym, najrozsądniej jest pilnować wykupienia tego ubezpieczenia, zamiast ponosić wysokie koszty związane z grzywną. A jeśli zdarzy się sytuacja, że np. policja sprawdzi, że nie mamy OC, to trzeba się liczyć z odholowaniem samochodu i wysoką karą pieniężną.